ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H Μarsh σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και σας εγγυάται ότι καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την προστασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών γίνεται πάντα μέσα στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας (Νόμοι 2472/1997 και 3471/2006). Συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που μας επιτρέπετε, δεδομένου ότι κάθε φορά που καταχωρείτε ένα στοιχείο σας, τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε την συλλογή και επεξεργασία του. Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι διαρκής στόχος μας: χρησιμοποιούμε την πλέον σύγχρονη τεχνολογία, ώστε να σας προσφέρουμε ασφάλεια κατά τις ηλεκτρονικές σας συναλλαγές μαζί μας.

Η πολιτική προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της εταιρείας μας, όπως περιγράφεται στο παρόν, είναι ενιαία και εφαρμόζεται συμπληρωματικά ως προς κάθε επιμέρους ειδικό κανονισμό της εταιρείας ή/και στους όρους χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή/και στους όρους τυχόν ειδικών προγραμμάτων και υπηρεσιών. Η Marsh επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί τους παρόντες όρους οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, πάντα όμως με γνώμονα την διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων.

H Μarsh ΕΠΕ Μεσίτες Ασφαλίσεων, είναι η ιδιοκτήτρια του παρόντος ιστοτόπου και των αρχείων που δημιουργούνται από τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οικιοθελώς οι χρήστες του. Οι χρήστες εξουσιοδοτούν νομίμως τη Μarsh να επεξεργάζεται αυτόματα τα προσωπικά τους δεδομένα τα οποία έχουν υποβάλλει οικιοθελώς μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων και της αποστολής μηνυμάτων e-mail, για τους εξής σκοπούς:

  • την επεξεργασία, παρακολούθηση και διαχείριση οποιασδήποτε αίτησης σύμβασης και/ή μεταγενέστερης σύμβασης, καθώς και οποιοδήποτε αίτημα για πρόσθετες πληροφορίες που αποστέλλεται στη Marsh.

  • τη διενέργεια στατιστικών ερευνών.

  • την πρόληψη απάτης στην επιλογή κινδύνων και τη διαχείριση απαιτήσεων για αποζημίωση.

  • την αποστολή ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων (αφού ο χρήστης εγκρίνει τη λήψη τους).

Oμοίως, οι χρήστες αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι τα δεδομένα τους ενδέχεται να προωθούνται – αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς – σε άλλες εταιρείες του ομίλου Marsh & McLennan Companies, ή σε άλλες εταιρείες με τις οποίες οι διάφορες επιχειρήσεις του Ομίλου Marsh & McLennan Companies ενδεχομένως θα συνάψουν συμφωνίες συνεργασίας, πάντοτε τηρώντας την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, και οι χρήστες δια του παρόντος παραιτούνται από το δικαίωμά τους να ενημερώνονται κάθε φορά που τα ανωτέρω δεδομένα προωθούνται στα προαναφερθέντα μέρη για πρώτη φορά.

Ο κάθε χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο. Επίσης, κάθε χρήστης δύναται οποιαδήποτε στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται στα άρθρα προωθούνται του Ν. 2472/1997.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου) καλύπτει τις πρακτικές πληροφοριών του παρόντος δικτυακού τόπου (ιστοτόπου). Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (data controller) είναι η εταιρεία Marsh Ε.Π.Ε Μεσίτες Ασφαλίσεων, της οποίας ο αριθμός μητρώου είναι 160605 και της οποίας η καταστατική έδρα βρίσκεται στην κάτωθι διεύθυνση:

Marsh Ε.Π.Ε Μεσίτες Ασφαλίσεων
Λεωφ. Κηφισίας 16 & Χαλεπά
151 25 Μαρούσι - Αθήνα

Αρ. Αδείας Μεσίτη 160605

Θα πρέπει να είστε κατ’ ελάχιστον 18 ετών και να διαθέτετε δικαιοπρακτική ικανότητα ώστε να διαμορφώνετε νομικώς δεσμευτικές συμβάσεις υπό το εφαρμοστέο δίκαιο ώστε να κάνετε χρήση του παρόντος Ιστοτόπου και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν.

Με σκοπό να σας γνωστοποιήσουμε τις πρακτικές μας, έχουμε συντάξει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου) και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από ή μέσω του παρόντος Ιστοτόπου θα διαχειρίζονται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Κάνοντας χρήση του παρόντος Ιστοτόπου συναινείτε ανεπιφύλακτα στην χρήση, στην αποθήκευση και στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, καθώς και άλλων πληροφοριών που αποθηκεύονται στον Ιστότοπο αυτό ή που υποβάλλονται από εσάς στον ή μέσω του παρόντος Ιστοτόπου, σε συμφωνία προς την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως παρατίθεται λεπτομερώς κατωτέρω.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται στους ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (οι «Όροι») του Ιστοτόπου. Η χρήση του παρόντος Ιστοτόπου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη από μέρους σας αποδοχή τόσο της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όσο και των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης του Δικτυακού Τόπου. Για το λόγο αυτό σας συνιστούμε πριν από τη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου να διαβάσετε προσεκτικά τόσο την παρούσα Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων όσο και τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, και σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με αυτούς, να μην εισέρχεσθε και να μην χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο τον παρόντα Δικτυακό Τόπο.

Σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις διαβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ο «ΕΟΧ»). Παρακαλείστε να ανατρέξετε στην ενότητα σχετικά με τη μεταφορά πληροφοριών στο εξωτερικό (υπερπόντια μεταφορά) κατωτέρω για περισσότερες πληροφορίες.

Στον παρόντα Ιστότοπο χρησιμοποιούμε cookies (πακέτα πληροφοριών που αποθηκεύει το πρόγραμμα ενός δικτυακού τόπου προς την βέλτιστη λειτουργία του). Τα cookies αποτελούν τμήματα πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ του λογισμικού πλοήγησής σας (web browser) και ενός δικτυακού τόπου (website). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, τα είδη των cookies που χρησιμοποιούμε και το πώς να εξαιρεθείτε από τα cookies, παρακαλείστε να ανατρέξετε στις ενότητες σχετικά με τις πληροφορίες πλοήγησης του δικτυακού τόπου και τα cookies κατωτέρω.

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται για εσάς και τούτο δύνασθε να το πράξετε επικοινωνώντας μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση marsh.greece@marsh.com. Σύμφωνα με την τοπική ισχύουσα νομοθεσία της δικαιοδοσίας σας, οιαδήποτε εν λόγω πρόσβαση είναι δυνατό να υπόκειται σε ένα τέλος για την κάλυψη των δαπανών μας κατά την παροχή προς εσάς λεπτομερειών σχετικών με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούμε σε σχέση με εσάς. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε σε οιαδήποτε επεξεργασία η οποία ενδέχεται να σας προκαλέσει ζημία ή να σας φέρει σε δυσχερή θέση, καθώς επίσης διαθέτετε το δικαίωμα να διορθώνετε, να αποκλείετε, να διαγράφετε ή να καταστρέφετε ανακριβή δεδομένα.

Υπό την προϋπόθεση ότι έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας, δυνάμεθα να κάνουμε χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς εμπορικής εκμετάλλευσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εμπορική εκμετάλλευση (marketing) και το πώς να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις σας, παρακαλείστε να ανατρέξετε στην ενότητα σχετικά με την εμπορική εκμετάλλευση κατωτέρω.

Συλλογή, χρήση και δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από πλευράς της Marsh από τον παρόντα Ιστότοπο εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες: (1) πληροφορίες που παρέχονται οικιοθελώς από τους επισκέπτες του Ιστοτόπου μας και (2) πληροφορίες παρακολούθησης (tracking information) που συγκεντρώνονται κατά την διάρκεια της περιήγησης μέσω του Ιστοτόπου μας.

(1) Πληροφορίες που παρέχονται οικειοθελώς από εσάς

Κατά την χρήση του παρόντος Ιστοτόπου, δύνασθε να επιλέξετε να μας παράσχετε πληροφορίες ώστε να μας βοηθήσετε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες σας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγουμε θα εξαρτώνται από τον τρόπο που επιλέγετε να κάνετε χρήση του παρόντος Ιστοτόπου.

Πού αιτείσθε ενημερωτικό φυλλάδιο

Εάν ζητήσετε ένα ενημερωτικό φυλλάδιο ή περαιτέρω πληροφορίες από εμάς, θα απαιτηθεί από πλευράς μας να υποβάλλετε το ονοματεπώνυμο σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, την επωνυμία του οργανισμού σας, καθώς και το κράτος στο οποίο εδρεύετε, ώστε να δυνάμεθα να σας αποστείλουμε το υλικό το οποίο αιτείσθε, καθώς και ώστε να μας παρέχετε την δυνατότητα να ταυτοποιήσουμε εάν είστε υφιστάμενος πελάτης της Marsh.

Πού εγγράφεστε σε εμάς και / ή ζητάτε μια ασφαλιστική προσφορά

Εάν εγγραφείτε στον Ιστότοπό μας ή εάν ζητήσετε μια ασφαλιστική προσφορά, δυνάμεθα να σας ζητήσουμε το ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, την χώρα, τον τηλεφωνικό αριθμό σας, καθώς και το λόγο της επικοινωνίας σας, ως επίσης και πληροφορίες σχετικά με την θέση σας και τον οργανισμό σας, καθώς και οιαδήποτε άλλη πληροφορία, όπως είναι ευλόγως απαραίτητη, ώστε να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε την προσφορά. Επί της φόρμας υποβολής δεδομένων θα υποδεικνύουμε υπό τη μορφή αστερίσκου ποιες πληροφορίες είναι προαιρετικές και ποιες πληροφορίες είναι υποχρεωτικές. Οιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία μας αποστέλλετε θα χρησιμοποιούνται μόνο προς τον σκοπό που καταδεικνύεται στον Ιστότοπο ή στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Κατόπιν της προσφοράς, εάν αποφασίσετε να προχωρήσετε, θα συλλέξουμε τα απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ώστε να οριστικοποιήσουμε την σχετική προσφορά και να προχωρήσουμε με την συναλλαγή, όπως το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση, τον ταχυδρομικό κώδικα, τον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τη διεύθυνση τιμολόγησης ή τα στοιχεία πληρωμής, τα σχετικά με το προϊόν. Θα κάνουμε χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ώστε να διαχειριζόμαστε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας, να επεξεργαζόμαστε αξιώσεις κτλ. και εν γένει ώστε να διαχειριζόμαστε την σχέση σας μαζί μας. Παρακαλείστε να ανατρέξετε στην ενότητα Δημοσιοποίηση των Πληροφοριών σας για πληροφορίες επί των κατηγοριών των παραληπτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Πού υποβάλλετε τα σχόλιά σας

Τέλος, εάν υποβάλλετε ένα σχόλιο σχετικά με οτιδήποτε εκ του περιεχομένου που βλέπετε στον Ιστότοπό μας, θα σας ζητήσουμε το ονοματεπώνυμο και την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας, ώστε, εάν το επιλέξετε, να μπορούμε να σας ενημερώσουμε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν άλλοι επίσης σχολιάσουν επί του περιεχομένου, καθώς επίσης και ώστε να είμαστε σε θέση να ρυθμίζουμε τα σχόλια σύμφωνα με την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης μας. Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι οι πληροφορίες που παρέχετε εκεί θα είναι δημοσίως διαθέσιμες προς τους υπαλλήλους της Marsh, καθώς και προς άλλους χρήστες του Ιστοτόπου.

(2) Πληροφορίες Πλοήγησης Παρακολούθησης / Δικτυακού Τόπου

Καθώς περιηγείστε στον Ιστότοπο, δυνάμεθα, επίσης, να συλλέγουμε πληροφορίες μέσω της χρήσης συνήθως χρησιμοποιούμενων εργαλείων συγκέντρωσης πληροφοριών, όπως είναι τα cookies και οι ιστοφάροι (web beacons) (από κοινού «Πληροφορίες Πλοήγησης Δικτυακού Τόπου» - Website Navigational Information). Οι Πληροφορίες Πλοήγησης Δικτυακού Τόπου περιλαμβάνουν τυπικές πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησής σας (web browser) (όπως τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και την γλώσσα του προγράμματος περιήγησης), την διεύθυνση Πρωτοκόλλου Ίντερνετ σας (Internet Protocol – IP), καθώς και τις ενέργειες στις οποίες προβαίνετε στον Ιστότοπο (όπως τις ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε και τους συνδέσμους (links) που επιλέξατε). Οι Πληροφορίες Πλοήγησης Δικτυακού Τόπου περιγράφονται κατωτέρω με περισσότερες λεπτομέρειες.

Εμπορική Εκμετάλλευση (Marketing)

Υπό την προϋπόθεση ότι έχετε χορηγήσει την συναίνεσή σας, δυνάμεθα να κάνουμε χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ώστε να σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με άλλες υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται από την Marsh στον τομέα των ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της διαχείρισης κινδύνων και των συμβουλευτικών υπηρεσιών ή από συνδεδεμένες εταιρείες, που θεωρούμε ότι ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν. Δυνάμεθα να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα.

Έχετε την δυνατότητα να διαχειρίζεστε το ποιες πληροφορίες εμπορικής εκμετάλλευσης λαμβάνετε έχοντας πρόσβαση στο κέντρο του προφίλ (profile centre). Εκεί είστε σε θέση να επιλέγετε ποιες πληροφορίες εμπορικής εκμετάλλευσης λαμβάνετε και σε ποια μορφή (π.χ. μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσίας συντόμων μηνυμάτων – SMS ή RSS feed).

Αυτοεξαίρεση (opting out)

Εάν προηγουμένως είχατε υποδείξει ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε επικοινωνίες εμπορικής εκμετάλλευσης, αλλά πλέον δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε αυτές τις επικοινωνίες από την Marsh, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στο τέλος της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή να μας ενημερώσετε όταν μιλήσετε με έναν από τους αντιπροσώπους μας. Επίσης, μπορείτε να κάνετε κλικ με το ποντίκι στο κουμπί «διαγραφή» (unsubscribe) στο κάτω μέρος της επικοινωνίας ή να συνδεθείτε στον Ιστότοπο και να καταργήσετε οιεσδήποτε ειδοποιήσεις (alerts) που προηγουμένως είχατε επιλέξει να λαμβάνετε. Από την επομένη ημέρα δεν θα λαμβάνετε πλέον τις ειδοποιήσεις. Εάν οι ειδοποιήσεις είναι απαραίτητες ώστε να σας παρέχουν τις υπηρεσίες που ζητήσατε και οι ειδοποιήσεις αυτές δεν περιέχουν πληροφορίες εμπορικής εκμετάλλευσης, δεν θα είστε σε θέση να αυτοεξαιρεθείτε από τις ειδοποιήσεις.

Πληροφορίες Πλοήγησης Δικτυακού Τόπου

Cookies

Έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε cookies στον παρόντα Ιστότοπο. Τα cookies αποτελούν τμήματα πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ του λογισμικού πλοήγησης σας (web browser) και ενός δικτυακού τόπου (website). Η χρήση των cookies παρέχει την δυνατότητα μιας γρηγορότερης και ευκολότερης εμπειρίας για τον χρήστη. Οι μόνες πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που ένα cookie μπορεί να περιέχει είναι οι πληροφορίες που εσείς παρέχετε. Ένα cookie δε μπορεί να διαβάσει δεδομένα από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

Υπάρχουν διαφορετικά είδη cookies με διαφορετικές λειτουργίες:

(i) Cookies περιόδου λειτουργίας (session cookies): αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας μόνο κατά την διάρκεια της περιόδου περιήγησης σας στο διαδίκτυο (web session). Διαγράφονται αυτόματα όταν το πρόγραμμα περιήγησής σας (browser) κλείνει. Συνήθως αποθηκεύουν ένα ανώνυμο αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας (session ID), που σας επιτρέπει να περιηγηθείτε σε ένα δικτυακό τόπο χωρίς να χρειάζεται να συνδέεστε σε κάθε σελίδα. Δεν συλλέγουν καμία πληροφορία από τον υπολογιστή σας.

(ii) Μόνιμα cookies (persistent cookies): ένα μόνιμο cookie είναι εκείνο που αποθηκεύεται ως ένα αρχείο στον υπολογιστή σας και παραμένει εκεί όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Το cookie μπορεί να διαβαστεί από τον δικτυακό τόπο που το δημιούργησε όταν επισκεφθείτε ξανά εκείνο τον δικτυακό τόπο.

(iii) Cookies αρχικού κατασκευαστή (first - party cookies): η λειτουργία αυτού του τύπου των cookies είναι να διατηρούν τις προτιμήσεις σας για έναν συγκεκριμένο δικτυακό τόπο. Αποθηκεύονται και αποστέλλονται μεταξύ του διακομιστή (server) και του σκληρού δίσκου του υπολογιστή σας. Δεν χρησιμοποιούνται για οτιδήποτε άλλο πέραν της εξατομίκευσης, όπως αυτή καθορίζεται από εσάς.

Δεν χρησιμοποιούμε cookies άλλων κατασκευαστών (third – party cookies) ή unsatisfactory cookies (cookies που επεμβαίνουν στα προσωπικά δεδομένα) στους Ιστοτόπους μας, ωστόσο χρησιμοποιούμε ιστοφάρους (web beacons) που παρέχονται από άλλους κατασκευαστές (παρακαλείστε να ανατρέξετε στην ενότητα σχετικά με τους Ιστοφάρους – Web Beacons).

Για πληροφορίες όσον αφορά σε όλες αυτές τις κατηγορίες των cookies, καθώς και για περισσότερες πληροφορίες εν γένει σχετικά με τα cookies παρακαλείστε να ανατρέξετε στο aboutcookies.org.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για τους κάτωθι σκοπούς:

Όπου τούτο είναι αυστηρώς απαραίτητο

Τα cookies αυτά είναι ουσιώδη ούτως ώστε να σας δίνουν την δυνατότητα να κινείστε στον Ιστότοπο και να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του, όπως την πρόσβαση σε ασφαλείς τομείς του Ιστοτόπου. Χωρίς αυτά τα cookies, οι υπηρεσίες που αιτείσθε, όπως η απόκτηση μιας προσφοράς ή η σύνδεση στον λογαριασμό σας, δε μπορούν να παρασχεθούν. Αυτά τα cookies δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με εσάς οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εμπορική εκμετάλλευση ή για υπενθύμιση του πού περιηγηθήκατε στο διαδίκτυο.

Απόδοση

Τα cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν έναν Ιστότοπο, για παράδειγμα σε ποιες σελίδες πηγαίνουν πιο συχνά οι επισκέπτες και εάν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Επίσης, μας επιτρέπουν να καταγράφουμε και να καταμετρούμε τον αριθμό των επισκεπτών στον Ιστότοπο, το σύνολο των οποίων μας δίνει την δυνατότητα να βλέπουμε το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο, ούτως ώστε να βελτιώνουμε τον τρόπο που λειτουργεί ο Ιστότοπός μας. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που να ταυτοποιούν έναν επισκέπτη, καθώς όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν τα cookies αυτά είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του Ιστοτόπου μας.

Λειτουργικότητα

Τα cookies αυτά επιτρέπουν στον Ιστότοπό μας να θυμάται τις επιλογές που πραγματοποιείτε (όπως το όνομα χρήστη (user name), την γλώσσα ή την περιοχή που βρίσκεστε) και να παρέχει βελτιωμένες λειτουργίες. Για παράδειγμα, ένας Ιστότοπος δύναται να έχει την δυνατότητα να θυμάται τα στοιχεία σύνδεσής σας (log in details), ούτως ώστε να μην χρειάζεται να συνδέεστε κατ’ επανάληψη στον λογαριασμό σας όποτε χρησιμοποιείτε μια συγκεκριμένη συσκευή για να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας. Τα cookies αυτά, επίσης, μπορούν να χρησιμοποιούνται για να υπάρχει υπενθύμιση των αλλαγών που έχετε πραγματοποιήσει στο μέγεθος του κειμένου, στην γραμματοσειρά και σε άλλα τμήματα των ιστοσελίδων που μπορείτε να προσαρμόσετε. Επίσης, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται ώστε να σας παρέχουν υπηρεσίες που έχετε ζητήσει, όπως την προβολή ενός βίντεο ή τον σχολιασμό σχετικά με ένα άρθρο. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies συνήθως παρέχονται ανώνυμα. Δεν συγκεντρώνουν οιεσδήποτε πληροφορίες όσον αφορά εσάς, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για διαφήμιση ούτε θα θυμούνται πού περιηγηθήκατε στο διαδίκτυο.

Παρακαλείστε να συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση «Βοήθεια» (Help) του προγράμματος περιήγησής σας ή να επισκεφθείτε το aboutcookies.org για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics ώστε να μας βοηθά στην αντιπαραβολή στατιστικών Ιστοτόπων. Για περαιτέρω λεπτομέρειες όσον αφορά στα cookies που καθορίζονται από το Google Analytics, παρακαλείστε να ανατρέξετε στον δικτυακό τόπο Google Code.

Ιστοφάροι (Web Beacons)

Ο παρών Ιστότοπος δύναται, επίσης, να χρησιμοποιεί ιστοφάρους (web beacons) (συμπεριλαμβανομένων των ιστοφάρων που προμηθεύονται ή παρέχονται από τρίτους κατασκευαστές) μόνους τους ή σε συνδυασμό με cookies, ώστε να καταρτίζουν πληροφορίες όσον αφορά στην χρήση του Ιστοτόπου από τους χρήστες και στην αλληλεπίδραση με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Marsh. Οι ιστοφάροι (web beacons) είναι σαφείς ηλεκτρονικές απεικονίσεις οι οποίες μπορούν να αναγνωρίζουν συγκεκριμένους τύπους πληροφοριών στον υπολογιστή σας, όπως τα cookies, όταν προβάλλετε έναν συγκεκριμένο Ιστότοπο που είναι συνδεδεμένος με τον ιστοφάρο, καθώς και μια περιγραφή ενός Ιστοτόπου που είναι συνδεδεμένος με τον ιστοφάρο. Χρησιμοποιούμε ιστοφάρους ώστε να λειτουργούμε και να βελτιώνουμε τους Ιστοτόπους και τις επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δυνάμεθα να χρησιμοποιούμε πληροφορίες από ιστοφάρους σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα που διαθέτουμε όσον αφορά σε πελάτες μας ώστε να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με την Marsh και τις υπηρεσίες μας. Θα διεξάγουμε αυτήν την ανάλυση επί μιας ανώνυμης βάσης.

Διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Ίντερνετ (IP addresses)

Όταν επισκέπτεσθε τους Ιστοτόπους μας, η Marsh συλλέγει τις Διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Ίντερνετ (Internet Protocol – IP) που έχετε ώστε να εντοπίζει και να συγκεντρώνει πληροφορίες μη προσωπικού χαρακτήρα. Για παράδειγμα, η Marsh  χρησιμοποιεί τις Διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Ίντερνετ ώστε να παρακολουθεί τις περιοχές από τις οποίες οι χρήστες περιηγούνται στους Ιστοτόπους. Οι Διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Ίντερνετ θα αποθηκεύονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην μπορείτε να ταυτοποιηθείτε από την Διεύθυνση Πρωτοκόλλου Ίντερνετ. Εάν δεν επιθυμείτε η Διεύθυνση Πρωτοκόλλου Ίντερνετ που έχετε να αποθηκεύεται, παρακαλείστε να αυτοεξαιρείστε χρησιμοποιώντας μια από τις μεθόδους που παρατίθενται στην ενότητα Αυτοεξαίρεση (opting out) ανωτέρω.

Δημοσιοποίηση ή χρήση των πληροφοριών σας

Δεν θα ανταλλάσσουμε ούτε θα πωλούμε ούτε άλλως θα διανέμουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας εκτός του ομίλου Marsh & McLennan Companies χωρίς την συναίνεσή σας παρά μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες σας (συμπεριλαμβανομένης της παροχής των υπηρεσιών για τις οποίες έχετε συμβληθεί μαζί μας ώστε να σας τις παράσχουμε) ή όπως προσδιορίζεται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν εφαρμόζεται για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία ήδη βρίσκονται σε τομέα ελεύθερης χρήσεως. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαθέτουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ελήφθησαν ανεξάρτητα από έναν τρίτο, ακόμα και όπου τούτο είναι υπό την προϋπόθεση ότι τα άτομα με τα οποία σχετίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν ενημερωθεί σε σχέση με τον λόγο (τους λόγους) για την απόκτηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το γεγονός ότι είναι δυνατό να γνωστοποιηθούν σε τρίτους όπως ο όμιλος Marsh & McLennan Companies, οι όροι της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα εφαρμόζονται στα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Δυνάμεθα να χρησιμοποιούμε ή να διανέμουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο, καθώς και όπως περιγράφεται κατωτέρω:

(i) Παροχή Υπηρεσιών. Κατά την συνήθη πορεία της εκτέλεσης υπηρεσιών για τους πελάτες μας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι δυνατό να διανέμονται μεταξύ του ομίλου εταιρειών Marsh & McLennan Companies για σκοπούς έρευνας και στατιστικής, για την διαχείριση του συστήματος και για την πρόληψη και την εξιχνίαση εγκλημάτων. Όταν μας προμηθεύετε με πληροφορίες που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων (ονόματα, διευθύνσεις ή άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με ζώντα άτομα), θα κατέχουμε και θα χρησιμοποιούμε τα εν λόγω δεδομένα ώστε να εκτελούμε γενικές ασφαλιστικές και άλλες υπηρεσίες για εσάς με την προϋπόθεση ότι τα άτομα με τα οποία σχετίζονται τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν πληροφορηθεί σχετικά με το λόγο (τους λόγους) για την απόκτηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά με το γεγονός ότι είναι δυνατόν αυτά να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, όπως είναι ο όμιλος Marsh & McLennan Companies.

(ii) Απόκτηση προσφορών και διαδικασία για την κάλυψη. Προκειμένου να δημιουργηθεί μια ασφαλιστική προσφορά, όπως ζητείται από εσάς, καθώς και σε περίπτωση που προχωρήσετε με την εν λόγω κάλυψη, είναι απαραίτητο από την πλευρά μας να μοιραστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε συλλέξει από εσάς με τους παρόχους ασφαλειών, τους αντιπροσώπους και τους παρόχους υπηρεσιών, τους συμβούλους και τις εταιρείες έρευνας αγοράς και διασφάλισης ποιότητας. Σε όσες περιπτώσεις οι εν λόγω τρίτοι χρησιμοποιούν και επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, θα απαιτούμε από εκείνους να κάνουν χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας αποκλειστικά κατά τέτοιον τρόπο ο οποίος να είναι συμβατός με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Εάν οι εν λόγω τρίτοι επιθυμούν να κάνουν χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για οιονδήποτε έτερο σκοπό, θα φέρουν τη νομική υποχρέωση να σας γνωστοποιούν τούτο και, όπου απαιτείται, να λαμβάνουν την συγκατάθεσή σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση marsh.greece@marsh.com για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στους εν λόγω τρίτους.

(iii) Αντιπρόσωποι και Πάροχοι Υπηρεσιών. Ενίοτε συμβαλλόμαστε με άλλες εταιρείες και άτομα ώστε να διεξάγουν λειτουργίες ή υπηρεσίες για λογαριασμό μας, όπως την φιλοξενία του παρόντος Ιστοτόπου, την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων για λογαριασμό μας. Αυτοί δύνανται να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως είναι οι διευθύνσεις, που απαιτούνται για την εκτέλεση των λειτουργιών τους, αλλά περιορίζονται στο να μην κάνουν χρήση αυτών για σκοπούς άλλους από την παροχή υπηρεσιών για την Marsh.

(iv) Μεταβιβάσεις επιχειρήσεων. Καθώς συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, ενδέχεται να πωλήσουμε ή να αγοράσουμε στοιχεία του ενεργητικού. Στις εν λόγω συναλλαγές, οι πληροφορίες χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αποτελούν εν γένει ένα από τα μεταβιβασθέντα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης. Επίσης, εάν είτε η Marsh η ίδια ή ουσιωδώς όλα τα στοιχεία του ενεργητικού της Marsh εξαγοραστούν, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας είναι δυνατό να είναι τμήμα των μεταβιβασθέντων στοιχείων του ενεργητικού. Συνεπώς, δυνάμεθα να δημοσιοποιήσουμε και / ή να μεταβιβάσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε έναν τρίτο αγοραστή υπό αυτές τις συνθήκες.

(v) Νομικά θέματα. Η Marsh δύναται να διατηρεί και έχει το δικαίωμα να δημοσιοποιεί χωρίς την προηγούμενη άδειά σας οιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς ή την χρήση που κάνετε του Ιστοτόπου, εάν η Marsh πιστεύει καλόπιστα ότι η εν λόγω ενέργεια είναι απαραίτητη ώστε: (α) να προστατεύσει και να υπερασπιστεί τα δικαιώματα, την περιουσία ή την ασφάλεια του ομίλου Marsh & McLennan Companies, των εργαζομένων, άλλων χρηστών του παρόντος Ιστοτόπου ή του κοινού, (β) να επιβάλει τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την χρήση του παρόντος Ιστοτόπου, ή (γ) να ανταποκρίνεται σε αξιώσεις ότι οιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Επίσης, δυνάμεθα να δημοσιοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως το κρίνουμε αναγκαίο ώστε να τηρηθεί οιοσδήποτε εφαρμοστέος νόμος, κανονισμός, νομική διαδικασία ή κυβερνητικό αίτημα.

(vi) Υπάλληλοι της Marsh: Θα διαβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στους υπαλλήλους μας και σε άλλους υπαλλήλους εντός του ομίλου Marsh & McLennan Companies, οι οποίοι θα επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για λογαριασμό μας και κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα πραγματοποιούν τις ακόλουθες λειτουργίες: το τμήμα μάρκετινγκ θα διενεργεί όλες τις δραστηριότητες εμπορικής εκμετάλλευσης. Εάν πρόκειται για νομικό ζήτημα, τούτο να αντιμετωπίζεται από τη νομική ομάδα. Εάν πρόκειται για ένα θέμα πρόσληψης και / ή για ένα συνεχιζόμενο θέμα απασχόλησης, τούτο θα αντιμετωπίζεται από την ομάδα ανθρώπινου δυναμικού. Εάν η επεξεργασία σχετίζεται με την ρύθμιση του δικτυακού τόπου, τούτο θα παραπέμπεται στην ομάδα τεχνολογίας πληροφοριών (ΙΤ) και κατόπιν στις σχετικές επιχειρηματικές μονάδες. Περαιτέρω, η επιχείρηση θα επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ούτως ώστε να αξιολογεί υπαλλήλους ή ώστε να τους λαμβάνει υπόψη για προαγωγή ή αυξήσεις ή μεταθέσεις. Το τμήμα τεχνολογίας πληροφοριών (ΙΤ) δύναται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υπαλλήλων, καθώς και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών στην πορεία διαχείρισης των συστημάτων ή των εφαρμογών όπου η πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι αναπόφευκτη.

Διαβίβαση πληροφοριών στο εξωτερικό

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας είναι δυνατό να διαβιβάζονται σε οιοδήποτε κράτος, συμπεριλαμβανομένων των κρατών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»), που δεν διαθέτουν ένα τόσο ισχυρό καθεστώς προστασίας των δεδομένων όπως εκείνα τα κράτη εντός του ΕΟΧ, ώστε να επιτυγχάνουν οιουσδήποτε από τους σκοπούς που παρατίθενται ανωτέρω και για την διαχείριση συστημάτων. H Marsh, έχει γραφεία σε περισσότερες από 100 χώρες ανά τον κόσμο. Παρακαλείστε να κάνετε κλικ εδώ για τον κατάλογο των εταιρειών του ομίλου, προς τις οποίες δυνάμεθα να διαβιβάσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Είναι πιθανό ότι τα στοιχεία σας ή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που συνελέγησαν να ενδέχεται να προωθηθούν σε αυτά τα γραφεία – αλλά μόνο σε περίπτωση που εσείς ζητήσετε να σας παρέχουμε υπηρεσίες σε μιαν άλλη χώρα.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω του παρόντος Ιστοτόπου τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο προμηθευτής φιλοξενίας ιστοσελίδων (web hosting supplier) της Marsh συμμορφώνεται προς το πλαίσιο του Καθεστώτος Ασφαλείας (Safe Harbor) της ΕΕ, όπως καθορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των Η.Π.Α. όσον αφορά στην συλλογή, στην χρήση και στην διατήρηση των δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο παραλήπτης δεν έχει αυτό-πιστοποιηθεί στο Καθεστώς Ασφαλείας, θα διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας είναι επαρκώς προστατευμένα χρησιμοποιώντας άλλα μέτρα.

Εάν υποβάλλετε οιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με έτερο πρόσωπο στον Ιστότοπο ή μέσω του Ιστοτόπου της Marsh και τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονται από μιαν άλλη πολιτεία ή κράτος, θα καθίστασθε υπεύθυνοι για την συμμόρφωση προς τους εφαρμοστέους νόμους κατά το μέτρο που τούτοι σχετίζονται με το δικαίωμά σας να κάνετε χρήση των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την μεταβίβαση αυτών από πλευράς σας στην Marsh, την αποθήκευση από την πλευρά της Marsh αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονική μορφή στον Ιστότοπο και την χρήση των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την εκτέλεση μεσιτείας και έτερων υπηρεσιών για τον οργανισμό σας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Επικαιροποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

Είναι σημαντικό τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε σχετικά με εσάς να είναι ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα. Εάν οιοδήποτε από τα στοιχεία σας μεταβληθεί, μπορείτε να μας ενημερώνετε τροποποιώντας τα προσωπικά σας στοιχεία στην σελίδα του λογαριασμού σας. Επίσης, μπορείτε να πράξετε τούτο αποστέλλοντας μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση marsh.greece@marsh.com.

Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης

Εάν αφήσετε ένα σχόλιο επί οιουδήποτε περιεχομένου της Marsh ή εάν συμμετάσχετε σε μια συζήτηση σε τόπο δημόσιας συζήτησης (forum) ή σε δωμάτιο συζήτησης (chat room) της Marsh, σας ζητούμε να πράττετε τούτο σε συμφωνία προς το πνεύμα των κάτωθι προτύπων:

  • Παρακαλείστε να είστε ακριβείς και / ή αυθεντικοί στα σχόλιά σας.
  • Παρακαλείστε να παραμένετε εντός των πλαισίων του εφαρμοστέου δικαίου της χώρας σας – να μην χρησιμοποιείτε τον παρόντα Ιστότοπο για να αναρτάτε δυσφημιστικό, άσεμνο, προσβλητικό, εμπαθές ή εμπρηστικό περιεχόμενο.
  • Μην καταστρατηγείτε δικαιώματα της διανοητικής ιδιοκτησίας (για παράδειγμα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα ή δικαιώματα βάσης δεδομένων) άλλων.

Η γνώμη κάθε συμμετέχοντος είναι δική του ή δική της και δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι αντικατοπτρίζει την άποψη της Marsh.

Θα μεταφέρουμε τα σχόλιά σας στους υπαλλήλους του ομίλου Marsh & McLennan Companies, οι οποίοι θα παρακολουθούν τα σχόλια που πραγματοποιούνται στον δικτυακό τόπο. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στον τρόπο που οι υπάλληλοι του ομίλου Marsh & McLennan Companies θα επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, παρακαλείστε να ανατρέξετε στην Ενότητα Δημοσιοποίηση ή να κάνετε χρήση των πληροφοριών σας, παράγραφος (vi) Υπάλληλοι της Marsh για περισσότερες πληροφορίες.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι (External links)

Η Marsh περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους, των οποίων την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ελέγχουμε. Από την στιγμή που θα εγκαταλείψετε τους διακομιστές (servers) μας (μπορείτε να αντιληφθείτε πού βρίσκεστε ελέγχοντας τον Ενιαίο Εντοπιστή Πόρων (URL) στην γραμμή διευθύνσεων στο πρόγραμμα περιήγησής σας (web browser)), η χρήση οιωνδήποτε δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα παράσχετε διέπεται από την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του διαχειριστή του δικτυακού τόπου που επισκέπτεστε. Η πολιτική αυτή είναι δυνατό να διαφέρει από την δική μας. Εάν δε μπορείτε να βρείτε μια πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων οιουδήποτε εκ των δικτυακών αυτών τόπων μέσω ενός συνδέσμου στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τον δικτυακό τόπο για περισσότερες πληροφορίες.

Ασφάλεια

Έχουμε υιοθετήσει εκείνα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, που χρησιμοποιούμε και που διατηρούμε και ώστε να αποτρέπουμε την μεταβολή, την απώλεια, τη μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία ή πρόσβαση, έχοντας υπόψη την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την φύση των αποθηκευμένων δεδομένων και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται λόγω της ανθρώπινης δράσης ή του φυσικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, όσο αποτελεσματικά κι αν είναι τα μέτρα ασφαλείας μας, κανένα σύστημα ασφαλείας δεν είναι αδιαπέραστο. Δε μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια της βάσης δεδομένων μας, ούτε μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε δεν θα υποκλαπούν καθώς διαβιβάζονται προς εμάς μέσω του διαδικτύου. Σας ζητούμε να πραγματοποιήσετε την υποχρέωσή σας διατηρώντας αυστηρά εμπιστευτικούς οιουσδήποτε κωδικούς πρόσβασης υπολογιστή που χρησιμοποιείτε ώστε να έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο ή στον παρόντα Ιστότοπο. Ενθαρρύνουμε την υπεύθυνη υποβολή αναφοράς οιωνδήποτε αδυναμιών οι οποίες είναι δυνατό να εντοπιστούν στους Ιστοτόπους μας ή σε οιαδήποτε εφαρμογή που είναι διαθέσιμη μέσω των Ιστοτόπων μας.

Πληροφορίες που σχετίζονται με την απασχόληση

Ο παρών Ιστότοπος είναι δυνατό να παρέχει την δυνατότητα να υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα ή ένα έντυπο αίτησης προς εμάς ή να αιτηθείτε για μια θέση μέσω του παρόντος Ιστοτόπου. Εάν υποβάλλετε πληροφορίες για τους εν λόγω σκοπούς, θα κάνουμε χρήση (η οποία είναι δυνατό να περιλαμβάνει την διαβίβαση) των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε ώστε να αξιολογήσουμε τα προσόντα σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας όσον αφορά σε οιεσδήποτε θέσεις στην Marsh ή σε οιεσδήποτε συνδεδεμένες εταιρείες για τις οποίες πιστεύουμε ότι είναι δυνατό να ενδιαφέρεστε.

Δυνάμεθα να προωθήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε άλλα μέλη του ομίλου Marsh & McLennan Companies ούτως ώστε να λάβουν υπόψη τους την αίτησή σας. Τούτο θα συνεπάγεται την διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σε υπαλλήλους μας οι οποίοι θα επεξεργαστούν την αίτησή σας για λογαριασμό μας. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στον τρόπο που οι υπάλληλοι του ομίλου Marsh & McLennan Companies θα επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, παρακαλείστε να ανατρέξετε στην Ενότητα Δημοσιοποίηση ή να κάνετε χρήση των πληροφοριών σας, παράγραφος (vi) Υπάλληλοι της Marsh για περισσότερες πληροφορίες.

Ενημερώσεις Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε τελευταία φορά την 8η Μαΐου του 2012. Δυνάμεθα να ενημερώνουμε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από καιρού εις καιρόν. Όταν πράττουμε τούτο, οι αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα τίθενται σε ισχύ αμέσως. Εάν είστε τακτικός επισκέπτης του παρόντος Ιστοτόπου, συνιστούμε να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε τακτική βάση.

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τα Ερωτήματα της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που αφορούν στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα πρέπει να απευθύνονται σε εμάς μέσω αυτής της φόρμας: φόρμα επικοινωνίας ή με επιστολή προς την ακόλουθη διεύθυνση:

Marsh Ε.Π.Ε. Μεσίτες Ασφαλίσεων
Λεωφ. Κηφισίας 16 & Χαλεπά 1
151 25 Μαρούσι Αθήνα
Ελλάδα