ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗσ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι κίνδυνοι περιβαλλοντικής ευθύνης εξαρτώνται από τον κλάδο δραστηριοποίησης της κάθε εταιρίας, τους πελάτες της, την ισχύουσα νομοθεσία αλλά και τις αναμενόμενες εξελίξεις σε αυτή, αλλά και από τις προσδοκίες των μετόχων της εταιρίας πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Κοινό σημείο σε κάθε περίπτωση, είναι το γεγονός ότι απασχολεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε μεγάλο βαθμό και περιλαμβάνει μια σειρά από επιχειρηματικές δραστηριότητες και αποφάσεις για τη διαχείρισή τους. Ο τρόπος με τον οποίο κάθε εταιρία διαχειρίζεται τους κινδύνους περιβαλλοντικής ευθύνης μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη φήμη της και τα οικονομικά της αποτελέσματα αλλά και να της προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό της

Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Οι κίνδυνοι περιβαλλοντικής ευθύνης μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στην ευημερία ενός οργανισμού και στην αποτελεσματικότητα του να επιτύχει τους οικονομικούς του στόχους.

Παρότι οι οργανισμοί έχουν βελτιωθεί στην πρόληψη με μέτρα κατά της ρύπανσης όπως μέσω διεξαγωγής ελέγχων, υπάρχει ακόμα η τάση να παραβλεφθούν ή ακόμη και να υποτιμηθούν λιγότερο εμφανείς μορφές περιβαλλοντικής μόλυνσης.

Μερικοί οργανισμοί μπορεί να ανακαλύψουν πολύ αργά ότι η πολιτική τους στην ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης δεν είναι αρκετά περιεκτική ή και ακόμη οι διοικήσεις τους να μην έχουν αντιληφθεί ότισε περίπτωση ζημιάς μπορεί να βρεθούν υπόλογοι.

Επιπλέον, οι οργανισμοί μπορεί εν αγνοία τους να αναλάβουν σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών τις περιβαλλοντικές ευθύνες από προηγούμενες περιόδους των οργανισμών που εξαγοράζουν ή συγχωνεύονται.

Η κοινωνία και τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να ασκήσουν έντονη κριτική στις επιχειρήσεις όταν θεωρούν ότι δεν δείχνουν ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς οι άνθρωποι γίνονται καθημερινά όλο και λιγότερο ανεκτικοί στη μόνυνσή του.

Κρίσιμα ερωτήματα προς διερεύνηση για κάθε επιχείρηση:

  • Γνωρίζετε στην επιχείρησή σας που υπάρχουν κίνδυνοι μόλυνσης περιβάλλοντος;
  • Είσαστε ενήμεροι για όλες τις ασφαλιστικές λύσεις που υπάρχουν και μπορούν να κλείσουν τυχόν ιστορικές ζημιές σε περίπτωση συγχωνεύσεων και εξαγορών;
  • Έχετε επαρκή κάλυψη με βάση την οδηγία της Ε.Ε. που αφορά στις περιβαλλοντικές ευθύνες, η οποία θετει νέες υποχρεώσεις σχετικά με τη ευθύνη αποκατάστασης του περιβάλλοντος σε περίπτωση  ζημιάς;
  • Έχετε συγκρίνει το κόστος της ασφαλιστικής σας κάλυψης σε σχέση με τις πιθανές οικονομικές υποχρεώσεις που θα αντιμετωπίσετε σε περίπτωση ζημιάς;

Επικοινωνία
Marsh Ε.Π.Ε Μεσίτες Ασφαλίσεων
210 817 6000
Fax: 210 817 6030

marsh.greece@marsh.com