ΥΠΟΔΟΜων

Οι ειδικοί της Marsh στον Τομέα Υποδομών κατανοούν ότο στο συγκεκριμένο κλάδο υπάρχει μηδενική ανοχή σε θέματα κινδύνων τόσο του Δημόσιου Τομέα όσο και των διαχειριστών επενδυτικών κεφαλαίων, των δανειστών, όσο και του κατασκευαστικού κλάδου. Βοηθάμε τους πελάτες να διαχειριστούν, να μειώσουν και να αμβλύνουν τον κίνδυνο στα έργα τους και τις επενδύσεις τους με τη διατήρηση της αξίας των κεφαλαίων τους και τη μείωση μεταβλητότητας στην ροή των εσόδων και της ανακατανομής των κεφαλαίων.

Υποδομών

Οι επενδύσεις σε υποδομές είναι κυρίως μεγάλες, περίπλοκες και μεγάλης διάρκειας. Οι κίνδυνοι μπορεί να έχουν εκτεταμένες συνέπειες για τα εμπλεκόμενα μέρη καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του έργου, τόσο κατά την κατασκευή του όσο και στη συνέχεια.

Αν δεν διαχειριστούμε αποτελεσματικά τον κίνδυνο αυτό μπορεί να επηρεάσει συγκεκριμένα στοιχεία του ενεργητικού, τη διάρθρωση των κεφαλαίων, τη φήμη του οργανισμού και την μεταβλητότητα των ταμειακών εισροών που είναι απαραίτητα στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων και στην εξασφάλιση των αποδόσεων κατά την περίοδο της επένδυσης.

Υπάρχουν δύο βασικές προκλήσεις:

  • Η σωστή και σε βάθος κατανόηση του προφίλ κινδύνου του έργου ή των περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη μεταφορά κινδύνου στην αγορά.
  • Η κατανόηση της σωστής κατανομής των κινδύνων μεταξύ των συμμετεχόντων στο έργο, τόσο κατά την εξέλιξή του, όσο και ιστορικά.

Στην ομάδα της Marsh στον τομέα Υποδομών συμμετέχουν παγκοσμίως πάνω από 600 επαγγελματίες, με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, αλλά και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα κινδύνων.

Συγκεκριμένα ο εξειδικευμένος τομέας της Marsh εξυπηρετεί:

  • Το Δημόσιο Τομέα
  • Τον Ιδιωτικό Τομέα, επενδυτικά κεφάλαια, στρατηγικούς επενδυτές, σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα
  • Χρηματοδότες
  • Κατασκευαστές που μπορεί να περιλαμβάνει και αρχιτέκτονες, μηχανικούς, διαχειριστές έργων, συντηρητές, ειδικούς σε θέματα περιβάλλοντος και άλλα.

Μέσω της συνεργασίας με άλλους τομείς εξειδίκευσης της Marsh, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες ειδικά σε έργα που αφορούν στην ενέργεια (πυρηνικών, ανανεώσιμων πηγών, πετρελαίου και άλλα), στη μεταφορά (σιδηρόδρομοι, αεροδρόμια, δρόμοι, γέφυρες, σήραγγες, λιμάνια), καθώς και σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, αερίου, ύδρευσης) και υποδομών όπως νοσοκομεία, σχολεία μεταξύ άλλων.


Επικοινωνία
Marsh Ε.Π.Ε Μεσίτες Ασφαλίσεων
210 817 6000
Fax: 210 817 6030

marsh.greece@marsh.com