Κατασκευησ & σχεδιασμου

Στην Marsh αντιλαμβανόμαστε τους κινδύνους και τις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις για τη διατήρηση της οικονομικής τους σταθερότητας, την προσέλκυση και διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη διαχείριση των ασφαλιστικών τους θεμάτων, το σχεδιασμό της επιχειρησιακής τους συνέχειας, τη διαχείριση των κινδύνων που επηρεάζουν την εφοδιαστική τους αλυσίδα και εκατομμύρια πρόσθετων κινδύνων που αφορούν τον κλάδο.

Κατασκευών & Σχεδιασμού

Με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα ο κατασκευαστικός κλάδος απαιτείται ικανότητα για να  περιηγηθεί κανείς στο περιβάλλον και να κατανοήσει τα θέματα και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτής της βιομηχανίας. Οι ειδικοί του Τομέα Κατασκευών της Marsh έχουν την εμπειρία και τις λύσεις που χρειάζονται προκειμένου οι επιχειρήσεις του κλάδου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών. 

Ο Τομέας Κατασκευών της Marsh παρέχει σήμερα υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων και ασφάλισης σε περισσότερους από 1.000 πελάτες του κλάδου κατασκευών ανταποκρινόμενος στις ανάγκες τους και εξυπηρετώντας περισσότερα από 350 έργα κατασκευής, συνολικής αξίας 107 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 

Οι ειδικοί μας γνωρίζουν τους κινδύνους που ελοχεύουν τόσο από την κατασκευή όσο και από τη διαχείριση ενός έργου και μπορούν να συνδράμουν στον έλεγχο του συνολικού κόστους κινδύνου μέσα από λύσεις που στοχεύουν στην αποτελεσματική ανάπτυξη του κεφαλαίου επένδυσης. Με τη διαχείριση του κόστους και των διαδικασιών βοηθάμε τις επιχειρήσεις να μειώσουν τα κόστη, να αυξήσουν τα έσοδα, να βελτιώσουν τα περιθώρια κέρδους, και να αναπτύξουν τη συνολική αξία του ενεργητικού της εταιρίας και του χαρτοφυλακίου και να γίνουν έτσι πιο πετυχημένες και ανταγωνιστικές.

Παρέχουμε στους πελάτες συμβουλευτικές υπηρεσίες και παραδίδουμε πρακτικές, καινοτόμες και αποτελεσματικές από άποψη επένδυσης, λύσεις που δημιουργούν αποδόσεις και περιθώριο ανάπτυξης. Υποστηριζόμαστε από ένα παγκόσμιο δίκτυο ειδικών που προσφέρουν τεχνογνωσία στη διαχείριση κινδύνων και ασφαλιστική τοποθέτηση που βοηθά τους πελάτες στην αναγνώριση, ποσοτικοποίηση, πρόληψη, περιορισμό, έλεγχο και μεταφορά του κινδύνου.

Η Marsh έχει υιοθετήσει μια συμβουλευτική προσέγγιση τόσο στην κατανόηση των εργασιών των επιχειρήσεων όσο και στο μοντέλο λειτουργία τους, στην στρατηγική ανάπτυξης, στην οικονομική θέση, στη φιλοσοφία του οργανισμού και στην ανοχή που επιδεικνύει σε θέματα κινδύνων. Αυτό μας επιτρέπει να εντοπίζουμε και να ιεραρχούμε τους κινδύνους, φυσικούς, λειτουργικούς, οικονομικούς με γνώμονα τη μείωση του κόστους κινδύνου σήμερα και την πρόβλεψη θεμάτων που ενδεχομένως προκύψουν από  κινδύνους στο μέλλον.

Οι ειδικοί μας σχεδιάζουν ασφαλιστικά προγράμματα αιχμής για την εξασφάλιση από κινδύνους τόσο σε εταιρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο έργου. Εξετάζουμε τις συνθήκες που ισχύουν σε κάθε πελάτη καιι στη συνέχεια παραδίδουμε το βέλτιστο μείγμα ασφάλισης, διατήρησης και εναλλακτικού τρόπου μεταφοράς του κινδύνου προκειμένου να εξασφαλίσουμε την πιο αποτελεσματική προστασία.

Ασφαλιστικό Πρόγραμμα και Σχεδιασμός

Οι ειδικοί μας στην ασφάλιση μπορούν να σχεδιάσουν το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησης, ξεκινώντας συνήθως από τις βασικές καλύψεις περιουσίας και αστικής ευθύνης και στη συνέχεια, μετά από αξιολόγηση των κινδύνων αλλά ακολουθώντας και τις επιθυμίες του πελάτη, συζητάμε τα πλεονεκτήματα από την επέκταση της κάλυψης σε ασφαλίσεις περιβαλλοντικής ευθύνης, επαγγελματικής ευθύνης, ευθύνης διευθυντών και στελεχών, πολιτικών κινδύνων, τρομοκρατίας και πολλών ακόμη.

Η Marsh μπορεί να βοηθήσει στην ανάλυση των προνομίων από εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης των κινδύνων και της ασφάλισης, όπως με τη δημιουργία captive ασφαλιστικής και εν συνεχεία να αναλάβει την εφαρμογή τους μέσω συμβουλετικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών διαχείρισης.

Εγγύηση

Η Marsh βοηθά τους πελάτες της να διαχειρίζονται τα προγράμματα εγγυήσεών τους, να ικανοποιούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, να προσταστεύουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και να υποστηρίζουν τις μελλοντικές ανάγκες της επιχείρησης.Οι ειδικοί μας σε θέματα εγγυήσεων του κατασκευαστικού τομέα μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και διαθέτουν την τεχνογνωσία για πολύπλοκες, μεγάλες πολυεθνικές τοποθετήσεις.

Βοηθάμε τους κατασκευαστές να αξιολογήσουν τα οφέλη της ασφάλισης ευθύνης υπεργολάβων και σε περίπτωση που χρειάζεται να εφαρμόσουν πρόγραμμα που καλύτερα ανταποκρίνεται στην ανοχή τους απέναντι στον κίνδυνο αλλά και στο είδος και το μέγεθος του έργου. Βοηθάμε τους αναδόχους να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  με τη δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) που μπορούν να παρουσιάσουν στους πελάτες τους χρησιμοποιώντας έτσι μια πιο εξελιγμένη χρηματοικονομική βαθμολόγηση.

Construction Project Risk

Η Marsh βοηθά στην αναγνώριση και διαχείριση όλου του φάσματος των κινδύνων ενός κατασκευαστικού έργου και επικεντρωνόμαστε στο να επιτύχουμε τη μείωση του συνολικού κινδύνου του έργου (project risk) και όχι απλά τη μεταφορά της ευθύνης ή των επιπτώσεων του κινδύνου.

Ανεξάρτητα από το αν δίνεται έμφαση στη συνεργασία και στον επιμερισμό του κινδύνου σε όλα τα μέρη που συμπράτουν ή στον καθορισμό και επιβολή ατομικής ευθύνης, παρέχουμε λύσεις τόσο για τους ασφαλίσιμους όσο και για τους μη ασφαλίσιμους κινδύνους. Οι λύσεις που παρέχουμε είναι σχεδιασμένες για να απαντούν στις μοναδικές ανάγκες του κάθε έργου και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου, την πρόληψη τυχόν απώλειας, τη μείωση της απώλειας, την ασφάλιση και άλλες υπηρεσίες.

Άλλες Υπηρεσίες που παρέχουμε:

  • Διαχείριση Ζημιών
  • Οικονομική βαθμολόγηση και προεπιλογή υπεργολάβου
  • Risk Consulting
  • Construction Consulting

Επικοινωνία
Marsh Ε.Π.Ε Μεσίτες Ασφαλίσεων
210 817 6000
Fax: 210 817 6030

marsh.greece@marsh.com