επικοινωνιασ, ενημερωσησ & τεχνολογιασ

Ο Τομέας Επικοινωνίας, Μέσων Ενημέρωσης & Τεχνολογίας της Marsh, με την εξειδίκευση που διαθέτει σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο βοηθάει τους πελάτες της στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε θέματα κινδύνων.

Επικοινωνίας, Ενημέρωσης & Τεχνολογίας

Ο κλάδος Επικοινωνίας, Ενημέρωσης & Τεχνολογίας διανύει μια περίοδο συνεχών αλλαγών σε θέματα τεχνολογίας, καθώς επίσης στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στον τρόπο διανομής των υπηρεσιών και προϊόντων στους τελικούς πελάτες τους. Οι επιχειρήσεις του κλάδου αλλάζουν την δομή τους, παράγουν και επεξεργάζονται περισσότερα δεδομένα και παρέχουν πλέον διευρυμένες υπηρεσίες.

Ο κλάδος Επικοινωνίας, Ενημέρωσης & Τεχνολογίας της Marsh διαθέτει ειδικούς στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και στην εξεύρεση λύσεων για τη μετακύληση των κινδύνων τους. Περισσότερα από 50 χρόνια, βοηθούν τους πελάτες στην αναγνώριση, ανάλυση και διαχείριση των δύσκολων κινδύνων όπως αυτοί διαμορφώνονται σε ένα όλο και πιο περίπλοκο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Στην Marsh παραδίδουμε εξειδικευμένες συμβουλές και λύσεις σχεδιασμένες να βοηθήσουν τους οικονομικούς και λειτουργικούς κινδύνους της επιχείρησης, καθώς επίσης παρέχουμε πρακτικά βήματα και μελέτες ώστε να βοηθήσουμε να αποκτηθεί μια αποτελεσματική και αποδοτική προστασία της επιχείρησης έναντι των υφιστάμενων αλλά και αναδυόμενων κινδύνων.  

Η διεθνής μας παρουσία μας καθιστά ικανούς να προσφέρουμε την εξειδίκευσή μας σε οποιοδήποτε μέρος στον κόσμο. Έχουμε πλήρη γνώση των ραγδαίων εξελίξεων του κλάδου και παρακολουθούμε ενεργά τόσο αυτές όσο και τις συνέπειές τους στο προφίλ κινδύνου των πελατών μας.

Η εμπειρία μας και παρουσία μας στην αγορά μας καθιστά ικανούς να διαπραγματευτούμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων του κλάδου.

Ο Τομέας Επικοινωνίας, Ενημέρωσης & Τεχνολογίας της Marsh ξεχωρίζει για πολλούς λόγους μεταξύ των οποίων είναι: 

  • Η γνώση μας στην εξυπηρέτηση των αναγκών διαχείρισης κινδύνων μεγάλων εταιριών.
  • Η ανάπτυξη εργαλείων συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking), η δομή των ομάδων εργασίας μας και το πρωτόκολλο εξυπηρέτησης που εφαρμόζουμε και αφορούν πάνω από το 80% των πελατών μας σε αυτό τον κλάδο, για τους οποίους η ασφάλιση και η διαχείριση κινδύνων ως εργασία αντιπροσωπεύει ένα μικρό ποσοστό από τις συνήθεις δραστηριότητές τους.
  • 97% των πελατών μας, σε ετήσιες έρευνες, που διεξάγουμε αναφέρουν ότι θα σύστηναν την Marsh.

Μεταξύ των πελατών μας είναι μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις αλλά και εταιρίες των Fortune 500, όπως επιχειρήσεις:

  • Στην επικοινωνία: Σταθερής και Κινητής και γενικά των υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας.
  • Στα μέσα ενημέρωσης: Εκδοτικές, Ραδιοτηλεοπτικές εταιρίες, Καλωδιακής τεχνολογίας, Internet και Μέσων νέας Τεχνολογίας.
  • Στην τεχνολογία/πληροφορική: Software, Hardware, Semiconductors, Electronics, Manufacturing, IT Services.

Επικοινωνία
Marsh Ε.Π.Ε Μεσίτες Ασφαλίσεων
210 817 6000
Fax: 210 817 6030

marsh.greece@marsh.com