ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Στον Τομέα Ενέργειας και Κοινής Ωφέλειας η Marsh παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων για εταιρίες φυσικού αερίου, νερού, ηλεκτρισμού και πυρηνικής ενέργειας. Ειδικευόμαστε στην αναγνώριση γεγονότων, θεμάτων, τάσεων της αγοράς και κανονισμών που μπορεί να επηρεάσουν τη διαχείριση κινδύνων, καθώς και την ικανότητα των επιχειρήσεων να ανταγωνίζονται παραμένοντας κερδοφόροι.

Ενέργειας & Κοινής Ωφέλειας

Ο εξειδικευμένος Τομέας της Marsh παρέχει λύσεις και υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων σε περισσότερους από 500 πελάτες, σε 50 χώρες παγκοσμίως και αποτελεί τον μεγαλύτερο μεσίτη ασφαλίσεων, τοποθετώντας 1 δισ. δολάρια σε ασφάλιστρα.

Ο κλάδος Ενέργειας συνεχίζει να είναι ασταθής, χαρακτηριζόμενος από εισόδους νέων επιχειρήσεων στην αγορά, μεταβλητότητα στις τιμές, μεγάλη απώλεια πελατών και χαμηλή αποδοτικότητα σε κάποιους τομείς.

Οι λειτουργικές αστοχίες που μπορεί να συμβούν σε αυτές τις επιχειρήσεις μπορούν να επηρεάσουν εκατομμύρια ανθρώπους και σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές αγορές αυτό μπορεί να εγείρει ποινές από τις εκάστοτε εποπτικές ή ρυθμιστικές αρχές, τους καταναλωτές και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος.

Πολλά από τα ευρύτερα θέματα του κλάδου, όπως η εξάντληση των αποθεμάτων, η κατάκτηση περιβαλλοντικών στόχων, ο ρόλος των πυρηνικών και άλλων εναλλακτικών πηγών ενέργειας, είναι θέματα που βρίσκονται ακόμα σε διαδικασία επίλυσης.

Η εξειδικευμένη ομάδα των ειδικών μας παρέχουν υπηρεσίες, κάποιες από τις οποίες περιλαμβάνουν:

  • Risk engineering: παρέχουμε εκτιμήσεις που αφορούν σε φυσικές καταστροφές και παρεπόμενης πολλές φορές διακοπής εργασιών σε σχέση με την λειτουργία ενός σταθμού ενέργειας, καθώς και την εφαρμογή σεναρίων εκτίμησης μέγιστης ζημιάς προκειμένου να βοηθήσουμε τους πελάτες να αναπτύξουν τις στρατηγικές τους στην διαχείριση κινδύνων.
  • Μελέτη ασφαλιστικής αγοράς: γνωρίζουμε ότι η αντίληψη των ασφαλιστών για θέματα κινδύνων που αφορούν στον κλάδο ενέργειας επηρεάζεται από τις ευρύτερες τάσεις που υπάρχουν στην αγορά όπως η απορρύθμιση σε διεθνές επίπεδο και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών.
  • Συγχωνεύσεις και εξαγορές: η ομάδα μας συνεργάζεται με την ομάδα των ειδικών στον Τομέα Private Equity and Mergers & Acquisitions (PEMA) που εστιάζει στην ανάπτυξη συμβουλευτικών λύσεων για κινδύνους και προϊόντα που αφορούν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές.
  • Ασφαλιστική διαμεσολάβηση: περιλαμβάνει το σχεδιασμό και τοποθέτηση ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προγραμμάτων για επιχειρήσεις του κλάδου ενέργειας και κοινής ωφέλειας.

Επικοινωνία
Marsh Ε.Π.Ε Μεσίτες Ασφαλίσεων
210 817 6000
Fax: 210 817 6030

marsh.greece@marsh.com