ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Ο τομέας Πιστώσεων της Marsh επικεντρώνεται στο να παρέχει λύσεις που αποσκοπούν στην βελτίωση της ρευστότητας, στην μείωση του κόστους, στην μείωση του δανεισμού, στην αύξηση χρηματοδοτήσεως και στην προστασία έναντι επισφαλών απαιτήσεων.

Πιστώσεις

Στην Marsh αντιλαμβανόμαστε τις διαφορές που υπάρχουν στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης για τη διαχείριση του πιστωτικού της κινδύνου και οι εδικοί μας στο χώρο μπορούν να αναπτύξουν λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες αυτές καθώς και στο πιστωτικό άνοιγμα των πελατών μας.

Πιστεύουμε πως ο ρόλος της ασφάλισης δεν είναι απλά η προστασία κατά των επισφαλών απαιτήσεων, όσο σημαντική και εάν είναι αυτή, υπάρχουν και πρόσθετα οφέλη που μπορεί να αποφέρει όπως:

Χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού και αύξηση κεφαλαίου: Οι εταιρίες μπορούν να ενισχύσουν τη δυνατότητά τους για δανεισμό μετατρέποντας το σύνολο των πωλήσεων τους σε ένα ασφαλές στοιχείο του ενεργητικού τους. Η ανάθεση των ασφαλισμένων πλέον εισπράξεων σε έναν δανειστή μπορεί να βελτιώσει την θέση δανεισμού μιας επιχείρησης και να οδηγήσει σε αύξηση της χρηματοδότησής της και στη μείωση των δαπανών της.

Βελτίωση της ρευστότητας και μείωση του κόστους: Η ασφάλιση οδηγεί σε μια αυστηρά πειθαρχημένη διαδικασία αξιολόγησης και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου. Η είσπραξη οφειλών για τις ασφαλισμένες επιχειρήσεις με συμβόλαιο πιστώσεων πραγματοποιείται κατά μέσο όρο τέσσερις ημέρες νωρίτερα σε σχέση με τις μη ασφαλισμένες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει βελτίωση της ρευστότητας και μείωση του κόστους. (Πηγή: The Credit Management Research Center)

Υπηρεσία είσπραξης οφειλών: Οι ασφαλιστές διαθέτουν υπηρεσίες είσπραξης των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων διεθνώς που μπορεί να αντικαταστήσει την ανάγκη ύπαρξης τρίτων εταιριών ή και νομικής υποστήριξης για την εξυπηρετήση τους.

Η Marsh διαθέτει παγκόσμια εμπειρία και διαθέτει διεθνώς 325 εξειδικευμένα στελέχη σε τουλάχιστον 43 χώρες που ασχολούνται αποκλειστικά με τις πιστώσεις. Ο εξειδικευμένος Τομέας Πιστώσεων της Marsh έχει διακριθεί δύο συνεχόμενες χρονιές από τους αναγνώστες του Trade Finance Magazine.


Επικοινωνία