ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

Η αντιμετώπιση της κρίσης είναι μια καθοριστική στιγμή για έναν οργανισμό. Δοκιμάζεται η αποτελεσματικότητα των διοικητικών και οργανωτικών ικανοτήτων, οι επιχειρηματικές πρακτικές εκτίθενται και οι αποφάσεις εξετάζονται εκ των υστέρων. Για να είναι διαχειρίσιμη μια κρίση, πρέπει να υπάρχει μια βαθιά κατανόηση των κινδύνων, δεξιοδικό σχέδιο διαχείρισης κρίσεων, τακτικές ασκήσεις για να παραμένει επίκαιρο και μια στρατηγική διατήρησης αυτών των ικανοτήτων σ βάθος χρόνου.

Διαχείριση Κρίσεων

Η διαχείριση μια κρίσης - είτε αυτή αφορά σε εργατικό ατύχημα, φυσική καταστροφή, λάθος της διοίκησης, δικαστική διαμάχη, εργατική ή κοινωνική αναταραχή, είτε ακόμα και πράξεις βίας - και οι συνέπειες αυτών απαιτούν συνειδητοποίηση της αλλαγής που επέρχεται στην κανονική ροή και εξέλιξη της καθημερινότητας και ότι οι μέχρι σήμερα σταθερές που ακολουθούνταν δεν δουλεύουν πλέον, στα πλαίσια μιας κρίσης.

Εν μέσω μιας κρίσης, οι διοικήσεις των επιχειρήσεων δεν μπορούν να περιμένουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να αναλάβουν δράση ή να αφήσουν σε άλλους τρίτους να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Οι οργανισμοί πρέπει να είναι σε θέση, έτοιμοι να δράσουν άμεσα, αποφασιστικά και υπεύθυνα για να προστατέψουν τη φήμη τους, τους εργαζόμενους, τους μετόχους και τον ισολογισμό της επιχείρησης.

Η Marsh παρέχει συμβούλους με εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων και ειδικούς σε θέματα ασφάλισης με την ικανότητα να στηρίξουν τους πελάτες και με την  ετοιμότητα να δράσουν τη στιγμή της κρίσης, ανταποκρινόμενοι άμεσα σε θέματα της οποιασδήποτε βιομηχανίας και οπουδήποτε αυτά συμβαίνουν στον κόσμο.

Ετοιμότητα Διαχείρισης Κρίσης

Η καλύτερη προστασία για το μέλλον μιας επιχείρησης είναι η εφαρμογή ενός σχεδίου διαχείρισης κρίσεων, πριν αυτές συμβούν.

Ένα πρόγραμμα διαχείρισης κρίσεων βοηθάει έναν οργανισμό να διαχειριστεί και να επανέλθει από θέματα και γεγονότα που απειλούν τους ανθρώπους του, το όνομα του, την αξία του, τα οικονομικά  του ή τη λειτουργία του. Είναι μια συστηματική προσέγγιση σχεδιασμένη για να βοηθήσει στη διαχείριση κρίσεων που θα προκύψουν από πιο παραδοσιακούς κινδύνους όπως φυσικές καταστροφές και νομικές διαφορές, από ανακλήσεις προϊόντων και πράξεις ακτιβισμού.

Τα στοιχεία εκείνα ενός μακρόπνοου προγράμματος αντιμετώπισης κρίσεων που αυξάνουν την ετοιμότητα ενός οργανισμού στη διαχείριση της κρίσης καθώς και την κουλτούρα του για πρόληψη περιλαμβάνουν:

  • Εκτίμηση της ετοιμότητας διαχείρισης κρίσεων με αξιολόγηση των υφιστάμενων προγραμμάτων και διαδικασιών έναντι βέλτιστων πρακτικών που υπάρχουν και εμπειριών από πραγματικά συμβάντα.
  • Δημιουργία ενός σχεδίου διαχείρισης κρίσεων και διαδικασιών που βοηθάει τη διοίκηση να ανταποκρίνεται και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά σε κάθε θέμα ή περιστατικό που προκύπτει. Διοικώντας διαφορετικές καταστάσεις αποτελεσματικά, είναι εφικτό να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις ή ακόμα και να αποτραπεί μια κρίση στην αρχή της.
  • Διαρκής εκπαίδευση και άσκηση των ομάδων αντιμετώπισης κρίσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη και διατήρηση των ικανοτήτων ανταπόκρισης στην κρίση, για την επικύρωση των σχεδίων, διαδικασιών και συντονισμού όλης της οργανωτικής δομής της επιχείρισης, καθώς και των διαφόρων παραμέτρων ανταπόκρισης.

Διαχείριση Κρίσης

Κατά την διάρκεια μιας κρίσης τόσο η επιχείριση όσο και η φήμη της βρίσκονται σε κίνδυνο. Οι οργανισμοί, ειδικά οι ηγέτες τους και τα διοικητικά τους συμβούλια, πρέπει να είναι ικανοί να ανταποκριθούν σε τέτοια περιστατικά με τη βοήθεια και τη συνδρομή συμβούλων που μπορούν να συνεργαστούν μαζί τους ανά πάσα στιγμή για να τους βοηθήσουν να περιορίσουν οποιαδήποτε ζημιά, να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών και να προστατεύσουν τη φήμη της εταιρίας.

Κατά την διάρκεια μιας κρίσης, η διοίκηση πρέπει να πάρει μέτρα όπως:

  • Ανάλυση των εν δυνάμει επιπτώσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής διαχείρισης της κρίσης.
  • Οριοθέτηση ενός πλαισίου λήψης αποφάσεων για την ανταπόκριση της εταιρίας στην κρίση.
  • Επικύρωση ότι οι υπάρχουσες τακτικές δράσης είναι μεταξύ τους ευθυγραμμισμένες (συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, σχέδιο άμεση ανταπόκρισης, ανθρώπινος παράγοντας και επικοινωνία).
  • Αναγνώριση θεμάτων που ανακύπτουν και κινδύνων που μπορεί να διογκώσουν την κρίση.
  • Ενίσχυση του δίαυλου επικοινωνίας μεταξύ των εσωτερικών ομάδων και των υψηλά ιστάμενων στελεχών, επαγγελματίες επικοινωνίας, που δουλεύουν στο χώρο.
  • Επιστροφή της εταιρίας στους κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας της.

Χρηματοδοτώντας τη Διαχείριση Κρίσεων

Η ασφαλιστική κάλυψη μπορεί να αποδειχθεί πιο χρήσιμη από ότι αναμένει κάποιος τη στιγμή της κρίσης. Εξωτερικοί σύμβουλοι - συμπεριλαμβανομένης και της Marsh - μπορεί να είναι αποδεκτοί από μία ασφαλιστική εταιρία για να προσφέρουν υπηρεσίες τη στιγμή της κρίσης και επομένως η αμοιβή τους να  μπορεί να καλυφθεί μέσα από το ασφαλιστικό πρόγραμμα.


Επικοινωνία
Marsh Ε.Π.Ε Μεσίτες Ασφαλίσεων
210 817 6000
Fax: 210 817 6030

marsh.greece@marsh.com